HERROEPINGSRECHT CAROLE MATTHIJSSE

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 – Herroepingsrecht

 

Artikel 2 – Kosten in geval van herroeping

 

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 – Herroepingsrecht

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen één 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een op de website vermelde contactmogelijkheid. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument verzendt het product met eigen vervoer of middels een professionele transporteur. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en vakkundig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument kan desgewenst gebruikmaken van de retour-verzendservice van de ondernemer.

 

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, of sluitend bewijs van complete terugzending, terugbetalen.

 

5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 2 – Kosten in geval van herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

2. Indien de consument gebruikmaakt van de retour-verzendservice van de ondernemer, zal de desbetreffende transporteur (derde) de marktconforme verzendkosten bepalen en factureren aan de consument. De ondernemer geeft een (niet-bindende) inschatting van de retour-verzendkosten op: https://betaalbarekunst.nl/alles-over/kunst-retourneren/. De ondernemer kan de consument op verzoek en op elk moment informeren over de retour-verzendkosten, maar is hier nimmer zelfstandig toe verplicht; deze informatieplicht ligt bij de consument.

 

3. Indien de ondernemer de retour-verzendkosten voorschiet, zal de ondernemer het tarief van de desbetreffende transporteur zo mogelijk op het aankoopbedrag in mindering brengen. Indien het product nog niet is betaald, zal de ondernemer de consument hiervoor een betaalverzoek doen.

 

4. Indien de consument het product onvolledig, zonder verpakking of beschadigd retourneert, is de ondernemer gerechtigd naar eigen inschatting redelijke kosten bij de consument hiervoor in rekening te brengen.

 

Artikel 8 – Maatwerk en uitsluiting herroepingsrecht

 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor (maatwerk)producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn (waaronder maatwerk);

 

3. De ondernemer is gerechtigd maatwerk, waartoe de consument de ondernemer opdracht heeft gegeven, in het assortiment op te nemen en (kopieën hiervan) te verkopen, tenzij sprake is van auteurs-/ beeldrecht dat bij de consument ligt.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan: Carole Matthijsse

 

Den Haag (volledige adres op te vragen per email)

 

info@carolematthijsse.com

 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

herroept/herroepen*

 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

- [Naam consumenten(en)]

 

- [Adres consument(en)]

 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- [Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.