top of page

Privacy Statement

 

Dit is het privacy statement van Carole Matthijsse (hierna: MATTHIJSSE). Ik leg in dit privacy statement uit hoe ik om ga met persoonsgegevens die ik verwerk als u gebruik maakt van mijn diensten, als u mijn website bezoekt of als u op een andere manier met mij in contact bent. MATTHIJSSE gaat zorgvuldig om met privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is Carole Matthijsse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53389204. Mijn adres is: Waalsdorperweg 33, 2597 HP 's-Gravenhage. U kunt mij telefonisch bereiken op telefoonnummer +31 (0)615469899 of per e-mail info@carolematthijsse.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt MATTHIJSSE?

MATTHIJSSE is een communicatiebureau en verwerkt in verband daarmee persoonsgegevens van natuurlijke personen, bijvoorbeeld persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers, bezoekers van mijn kantoor en partijen met wie ik samenwerk zoals grafisch ontwerpers en fotografen. Het gaat daarbij om de volgende (persoons)gegevens, afhankelijk van de relatie met de betreffende persoon:

 • Naam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Titel/functie;

 • Geboortedatum/leeftijd;

 • Kledingmaat;

 • Gebruikte diensten;

 • Gegevens over sociale media profielen/gebruik van sociale media/berichten op sociale media;

 • Gegevens over uw functie en/of het bedrijf waar u werkzaam bent;

 • CV/motivatiebrief

 • Betaal- en bankgegevens;

 • Profielgegevens sociale media;

 • KvK-nummer;

 • BTW-nummer;

 • Alle overige gegevens die door u aan ons worden verstrekt.

 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

MATTHIJSSE verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat is toegestaan volgens de AVG en de daarbij behorende Uitvoeringswet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • uitvoering van onze dienstverlening;

 • aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;

 • werving en selectie;

 • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;

 • uitnodigen voor presentaties, bijeenkomsten of vacatures;

 • het inplannen van afspraken;

 • het ontvangen van opdrachtgevers op ons kantoor;

 • verwerken van feedback;

 • samenstellen gebruikersstatistieken;

 • het verbeteren van de website;

 • het verzamelen van contactgegevens voor onze nieuwsbrief;

 • het versturen van onze nieuwsbrief;

 • om berichten op social media te kunnen plaatsen en lezen;

 • om contact te onderhouden;

 • beveiliging en verbetering van onze online kanalen;

 • facturatie en het bijhouden van administratie;

 • het behandelen van sollicitaties en in het kader daarvan het beoordelen van geschiktheid voor de functie;

 • marketing en business development activiteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen voor events en andere communicatie.

 

Met welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

De juridische grondslag voor de hierboven omschreven verwerkingen van persoonsgegevens door MATTHIJSSE is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of een gerechtvaardigd belang van MATTHIJSSE of van een derde en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijnen

MATTHIJSSE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering.

 

Cookies

MATTHIJSSE gebruikt cookies om onze website www.carolematthijsse.com te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren.

Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk "Cookies" genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren. MATTHIJSSE maakt gebruik van noodzakelijke cookies en analytische cookies. De noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies ondersteunen analytische diensten die MATTHIJSSE helpen om de functionaliteit en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Deze cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuele bezoekers. Er is een verwerkers-overeenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Het delen van de gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. MATTHIJSSE gaat vertrouwelijk om met de gegevens en kennis die door middel van de cookies gegenereerd wordt.

 

Gegevens delen met derden

MATTHIJSSE deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en derden delen met bij ons werkzame personen en met leveranciers (zoals externe vertaalbureaus).

 

Beveiliging

MATTHIJSSE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. MATTHIJSSE beveiligt haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

 

Doorgifte naar landen buiten de EER

MATTHIJSSE kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. In dat geval zal MATTHIJSSE zorgen voor passende waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 

Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via info@carolematthijsse.com

 

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die MATTHIJSSE over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken
Als u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dat melden bij het hierboven vermelde mailadres. Als we uw gegevens hebben gekregen op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, is onderaan een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beperking van de verwerking
U kunt, als u gegronde redenen heeft, een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, MATTHIJSSE uw gegevens niet meer nodig heeft of als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door MATTHIJSSE.

Overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kan verstrekken. U heeft dit recht als u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden. 

Klacht
Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door MATTHIJSSE, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich natuurlijk altijd eerst richten tot ons via info@carolematthijsse.com.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden, die andere privacy statements hebben. MATTHIJSSE is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld. MATTHIJSSE is ook niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud op dergelijke websites. Bekijk de privacy statements op de betreffende websites.

MATTHIJSSE is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) de websites waarnaar gelinkt wordt.

 

Wijzigingen

MATTHIJSSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check het daarom regelmatig. 

 

Contactgegevens MATTHIJSSE

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

MATTHIJSSE Premium Communicatie

Ter attentie van Carole Matthijsse
Waalsdorperweg 33

2597 HP 's-Gravenhage

+31(0)615469899

info@carolematthijsse.com

 

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: 8 januari 2024.

 

bottom of page